Reglement

Organisatie: Turnkring Volharding Berchem

Maatschappelijke zetel: Bikschotelaan, 134 – 2600 Berchem
Juridisch statuut: erkende VZW

De vereniging heeft tot doel het geven van lichamelijke opvoeding. Hierbij dient zij zich steeds verdraagzaam op te stellen, bevordert zij de solidariteit en samenwerking onder haar leden, eerbiedigt zij de rechten van de mens en het kind en mag zij geen onderscheid maken tussen rassen, culturen of etnische afkomst.

Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. Zij kan daartoe roerende en onroerende goederen verwerven.

Alle leden van onze kring moeten zich tijdens de activiteiten van onze vereniging houden aan de doelstellingen hieronder vermeld (iii).

Alle medewerkers moeten rekening houden met en zich gedragen binnen de kring volgens volgende principes (iii):

– Sociaal gevoel hebben. Wij verstaan daaronder dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en recht heeft op een gelijke behandeling zonder onderscheid te maken naargelang ras, huidskleur, afkomst, opleidingsniveau, financiële draagkracht en geslacht.

– Zwakkeren moeten verdedigd worden.

– In alle niveaus dient men naar een goed groepsgevoel te streven. Het uitsluiten van individuen door een groep wordt niet toegelaten.

– Het pesten is niet toegelaten.

– Drankgebruik wordt in de turnzaal niet toegelaten, uitgezonderd bij nevenactiviteiten.

– Tijdens de trainingen en activiteiten geldt er een absoluut rookverbod en mag niemand in de trainingszaal dieonder invloed is van alcohol, drugs of andere middelen. Dit is een zero tolerantie. De verantwoordelijke trainer ziet er op toe dat deze personen uit de trainingszaal verwijderd worden.

– De ouders of sympathisanten dienen de jeugdige turnende leden die nog vergezeld moeten worden, stipt bij de aanvang van de trainingen te brengen en bij het beëindigen van de trainingen af te halen.

– Ouders of sympathisanten worden tijdens de trainingen in de turnzaal niet toegelaten. Uitgezonderd bij organisaties waarbij de toelating wordt vermeld.

– Iedereen dient voldoende rekening te houden met de gewone hygiëne.

– Ongezonde competitie en strijd mogen niet plaatsvinden.

– De uitlatingen van een lid dienen steeds respectvol te zijn tegenover onze vereniging, zowel binnen als buiten onze turnkring.

– Wanneer een lid niet beantwoord aan de voormelde regels, kan het door de verantwoordelijke trainer de toegang tot de zaal ontzegd worden. De trainer zal onmiddellijk de technische directie op de hoogte brengen. Zij kunnen verder voorlopige maatregelen nemen. Een definitieve maatregel, vb. uitsluiting als toegetreden lid kan slechts door de raad van bestuur worden uitgesproken. Uitsluiting als werkend lid behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.

– Een kandidaat-lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft na een eventuele proefles, wordt niet toegelaten tot de trainingszaal. Onze vereniging treft geen enkele verantwoordelijkheid voor personen die zich aanbieden en geen lid zijn van onze vereniging.

– Tijdens activiteiten worden gedurende het turnseizoen foto’s en films gemaakt voor publiciteitsdoeleinden. Deze kunnen gebruikt worden op onze website (algemeen of het intranet­gedeelte) en in het clubmagazine, behoudens bezwaar van uw kant, doorgegeven aan ons secretariaat.

– Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonsgegevens kan u inzage krijgen van de gegevens en ze eventueel corrigeren.

– U ontvangt de Volharding-nieuwsbrief automatisch.

– De gegevens hierbij vermeld worden in een bestand bijgehouden ten behoeve van de clubadministratie en worden overgemaakt aan de GymFed ten behoeve van de verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

– Leden dragen sportvriendelijke turnkleding in de turnzaal.  Juwelen en piercings mogen tijdens de turnles niet gedragen worden.  Waardevolle voorwerpen laat men beter thuis.  De turnkring kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal.  De turnende leden met lang haar dragen dit tijdens de lessen en optredens steeds bij elkaar.

Het volledige huishoudelijk reglement ligt ter inzage in het clublokaal – Bikschotelaan 134, 2600 Berchem.