Privacybeleid

 1. Algemeen

Turnkring Volharding Berchem vzw (verder “wij”) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Turnkring Volharding Berchem vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

Dit betekent dat volgende richtlijnen worden gevolgd:

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. U wordt op de hoogte gebracht en attent gemaakt op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens die op een respectvolle manier worden behandeld.

Turnkring Volharding Berchem vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam club:       Turnkring Volharding Berchem vzw
Adres:              Bikschotelaan 134, 2600 Berchem (Antwerpen)
Emailadres:      info@volhardingberchem.be

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Turnkring Volharding Berchem vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen en wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Turnkring Volharding Berchem vzw (uitvoering van de overeenkomst)
 2. Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 3. Het bekomen van subsidiëring en financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 4. Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 5. Vrijwilligerswerk bij evenementen of het faciliteren van de werking van Turnkring Volharding Berchem vzw (gerechtvaardigd belang)
 6. Deelname aan internationale wedstrijden en stages (gerechtvaardigd belang)
 1. Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt:

 1. Identificatiegegevens lid: naam, voornamen, geboortedatum, gender, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer
 2. Identificatiegegevens ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 3. Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)
 4. Persoonlijke kenmerken: (sporttechnische) diploma’s, turngroep, functie binnen de kring, jaar van aansluiting
 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 1. GymnastiekFederatie Vlaanderen
 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Turnkring Volharding Berchem vzw verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 1. Ethias: i.f.v. de verwerking ongevalsdossiers
 2. Lokale overheid: i.f.v. het bekomen van subsidies

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen dan diegene waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is (bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek).

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens vóór de intrekking van die toestemming.

Gegevens worden doorgegeven aan:

 1. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd aan het IOC, FIG, UEG, FIG-members en UEG-members voor deelname aan internationale stages en wedstrijden.
 1. Minderjarigen

Turnkring Volharding Berchem vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij GymFed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan GymFed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 1. Bewaartermijn

Turnkring Volharding Berchem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verbinden ons ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 1. Alle personen die namens Turnkring Volharding Berchem vzw kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 2. Turnkring Volharding Berchem vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 3. Als er aanleiding toe is, zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 4. Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 5. De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 6. De medewerkers van Turnkring Volharding Berchem vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen. Via het hogervermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen is mogelijk, maar dit kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap aangezien wij het optimaal functioneren van uw lidmaatschap niet kunnen garanderen.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Turnkring Volharding Berchem vzw kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

 1. Klachten

Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben, dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Turnkring Volharding Berchem vzw via info@volhardingberchem.be of per post: Bikschotelaan 134, 2600 Berchem (Antwerpen).

U kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Wijziging privacyverklaring

Turnkring Volharding Berchem vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 7 juli 2020.